Przydomowe oczyszczalnie ścieków, katalog firm

Przydomowe oczyszczalnie

ZASTOSOWANIE

Oczyszczalnie ścieków wykonane z tworzyw sztucznych są przeznaczone do oczyszczania ścieków z domków jednorodzinnych, mieszkań, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i małych warsztatów w miejscach, gdzie nie istnieje system kanalizacji zbiorczej. Alternatywnie można je zastosować również do oczyszczania innych ścieków zawierających zanieczyszczenia podlegające rozkładowi biologicznemu. Wysoko efektywne oczyszczanie zapewnia dotrzymanie aktualnych wymogów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków. Ścieki oczyszczone w oczyszczalni można zrzucać bezpośrednio do zbiorników wodnych lub wykorzystać je do nawadniania.

Biologiczna oczyszczalnia MCA

Rys. 1. Biologiczna oczyszczalnia MCA.

OPIS

Oczyszczalnie typu MCA są zgrzewane z półfabrykatów polipropylenowych i zostały zaprojektowane jako samonośne zbiorniki okrągłe, ewentualnie graniaste dla 50 RLM, przeznaczone do zabudowy w nieuzbrojonym terenie. Nie wymagają obetonowania, wystarczy je obsypać zagęszczonym gruntem. Przykrycie jest rozwiązane za pomocą pokrywy, po której można stąpać, w MCA 6 za pomocą lekkiej pokrywy z laminatu, w innych typach z tworzywa sztucznego z włazem wyposażonym w pokrywę umożliwiającą zamykanie i odpowietrzanie. Włazy te umożliwiają kontrolę i serwis technologiczny oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie ścieków pracują na zasadzie klasycznej metody oczyszczania ścieków, tzn. długotrwałej aktywacji niskoobciążonego osadu czynnego z jego stabilizacją. Oczyszczalnia podzielona jest na trzy części. Pierwszy to zbiornik retencyjny z dodatkową kratą, służący do oddzielenia nierozpuszczonych i pływających substancji oraz uśrednienia ścieków. Drugi to zbiornik aktywacji z napowietrzaną częścią aktywną (reaktor biologiczny), w której zachodzi proces nitryfikacji oraz trzeci zbiornik osadu wtórnego. Źródłem sprężonego powietrza do napowietrzania części aktywnej oraz do czerpania osadu recyrkulowanego i osadu nadmiernego za pomocą pompy typu Mamut, jest w typach od MCA 6 do MCA 25, tłokowa (przeponowa) sprężarka usytuowana w oddzielnej komorze, w typie MCA 35 sprężarka z izolacją dźwiękową w pokrywie. Regulację napowietrzania zapewnia mikroprocesor czasowy umożliwiający ustawienie optymalnego dziennego trybu podwyższonej denitryfikacji oraz minimalne zużycie energii elektrycznej. Rozwiązanie konstrukcyjne, parametry technologiczne i sposób instalowania oczyszczalni typu MCA jest zgodne z obowiązującą normą odpowiadającą regulacjom unijnym.

ZALETY

• dłuższa trwałość zbiornika i wyposażenia wewnętrznego oczyszczalni,

• wysoka sprawność oczyszczania,

• niskie koszty inwestycyjne,

• niskie koszty eksploatacyjne,

• wysoka niezawodność urządzenia,

• proste zasady eksploatacji urządzeń,

• łatwość instalacji,

• niewielka produkcja osadu stabilizowanego i możliwość jego wykorzystania jako nawozu.

INSTALACJA

Oczyszczalnię należy osadzić w wykopie na zbrojonej płycie fundamentowej, na której zaleca się położyć wyrównującą warstwę betonową. Grubość płyty fundamentowej powinna wynosić co najmniej 100 mm w zależności od typu oczyszczalni. Oczyszczalnię należy osadzić tak, aby dopasować doprowadzającą rurę kanalizacyjną. Po podłączeniu rurociągu doprowadzającego i odprowadzającego oczyszczalnię należy obsypać przesiewaną ziemią. Ziemię należy zagęszczać w warstwach po 30 cm przy nieustannym dopełnianiu zbiornika oczyszczalni wodą. W zależności od warunków lokalnych (przede wszystkim w zależności od głębokości, w jakiej znajduje się kanalizacja), w oparciu o warunki zamówienia, wysokość oczyszczalni można zmodyfikować tak, aby po jej osadzeniu pokrywa zbiornika oczyszczalni znalazła się nad poziomem terenu. Szczegółowy opis instalacji znajduje się w warunkach technicznych dotyczących dostawy dołączonych do wyrobu oraz dostępnych na stronach internetowych producenta i generalnego dystrybutora.

DANE TECHNICZNE

Oczyszczalnie ścieków MCA są produkowane w siedmiu podstawowych typach wymiarowanych w zależności od obsługiwanej równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Technologia oczyszczania została zaprojektowana zgodnie z obowiązującą normą odpowiadającą regulacjom unijnym, rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych typów opracowano na podstawie obliczeń statycznych.

ZAMÓWIENIE

W zamówieniu należy podać typ oczyszczalni według liczby podłączonych mieszkańców przewidywanych do podłączenia, warunki usytuowania oczyszczalni, materiał, wymiary i głębokość położenia kanalizacji.

WARUNKI DOSTAWY

Oczyszczalnie są dostarczane w rozmiarach produkowanych standardowo dla każdego typu z pokrywą (na życzenie zamawiającego z możliwością jej zamykania), ze źródłem sprężonego powietrza, z komorą do osadzenia źródła sprężonego powietrza oraz króćcami do podłączenia rur kanalizacyjnych. Dostawa standardowa obejmuje sprężarkę (tłokową lub przeponową, ewentualnie pompę próżniową z izolacją dźwiękową w pokrywie, w typie MCA 35), kabel połączeniowy z wtyczką i wyłącznik zegarowy (przerywacz), które podłącza samodzielnie odbiorca (MCA 6 i MCA 10). W wersji dostawy ponadstandardowej znajduje się jednostka sterująca do oddzielnego zabezpieczenia i regulacji ruchu oczyszczalni uzupełniona zaworem solenoidowym (MCA 6 i MCA 10“, MCA 16 do MCA 50).

GWARANCJA I SERWIS

Okres gwarancyjny wynosi 10 lat dla korpusu oczyszczalni oraz 24 miesiące dla urządzeń od dnia następującego po dniu realizacji dostawy. Za dzień dokonania dostawy uważany jest dzień przekazania oczyszczalni ścieków odbiorcy. Okres gwarancyjny wbudowanych urządzeń mechanicznych i elektrycznych poddostawców jest określony przez producentów i dostawców tych elementów. Serwis wyrobu i naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terenie całej Polski zapewnia producent oraz generalny importer.

 

Więcej informacji: folder MCA strona 1folder MCA strona 2.

Rysunki i tekst:

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice
tel./fax.+48 32 21 10 279
kom. +48 519 162 300
kom. +48 509 022 861

NIP: 549-236-91-84;
REGON: 120930938;
KRS: 0000330316
e-mail: biuro@instaleko.com
GPS: N 49o 57' 57'' E19o 08' 04''

Tel/fax 061/444 62 56, www.instaleko.com

...................................................

Jeśli macie Państwo uwagi odnośnie tego lub innych produktów prezentowanych w serwisie, prosimy o kontakt: eko@przydomowe-oczyszczalnie.pl.

Oczyszczalnia biologiczna HABA

Rys. 1. Przykładowe rozwiązanie dla gruntu słabo przepuszczającego.

ZASTOSOWANIE

Oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, gdzie występuje dowolny rodzaj gruntu i dowolny poziom wody gruntowej.

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Do gruntu, obok oczyszczalni lub do odbiornika zewnętrznego.

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ

Około 2 m² na mieszkańca

ZALETY:

  • możliwość kontroli oczyszczonych ścieków,
  • możliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie korzeniami),
  • możliwość nawadniania roślin,
  • możliwość stosowania oczyszczalni przy wysokim poziomie wód gruntowych,
  • mała ilość miejsca potrzebnego na oczyszczalnię.

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków HABA - schemat blokowy

Rys. 2. Schemat blokowy oczyszczalni

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI

Ścieki z osadnika wstępnego dopływają grawitacyjnie przewodem ø110 do studni o średnicy wewnętrznej ø1200 ze złożem zraszanym. Włókniny wykonane są z tworzywa sztucznego o dużej porowatości i nasiąkliwości. Zbiornik podzielony jest na dwie części.

W jego dolnej części umieszczona jest pompa, która podaje ścieki do części górnej, umieszczonej nad złożem biologicznym. Stamtąd ścieki spływają grawitacyjnie na korytko wywrotne zraszające złoże włókninowe. Po całkowitym wypełnieniu górnego zbiornika nadmiar oczyszczonych ścieków odpływa grawitacyjnie przewodem umieszczonym kilkadziesiąt centymetrów ponad dnem zbiornika.

Układ taki pozwala, w czasie braku dopływu świeżych ścieków do oczyszczalni, na stałe zraszanie złoża i utrzymanie prawidłowej błony biologicznej. Pompa pełni wówczas funkcję recyrkulacyjną. Z kolei w czasie dopływu świeżych ścieków, następuje sukcesywny odpływ ścieków ze zbiornika nad złożem, w ilości równej objętości dopływających ścieków.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są przewodem ø110. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane poza obręb działki, do studni chłonnej albo do pochłaniacza roślinnego (zalecane).

Zużycie energii : 0,3 kWh / m³ oczyszczonych ścieków.

Więcej informacji: karta produktu.

Rysunki i tekst:

HABA RL PPHU, uL. Bukowska 63, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Tel/fax 061/444 62 56, www.haba.pl.

...................................................

Jeśli macie Państwo uwagi odnośnie tego lub innych produktów prezentowanych w serwisie www.przydomowe-oczyszczalnie.pl, prosimy o kontakt: eko@przydomowe-oczyszczalnie.pl.